Data Karyawan

 

 

No

 

 

N A M A

 

 

JABATAN

1Ibu. Hj JumilahKepala Tata Usaha
2Bpk.JuniadiKaryawan Tenaga Tata Usaha
3Muhammad Khoirul Wahdin S.H.I.Karyawan Tenaga Tata Usaha Administrasi
4Bpk.SupraptoKaryawan
5Bpk.Basuki NugrohoKaryawan